Mandarin(P): péng
Mandarin(Z): ㄆㄥˊ
Japanese(On): ほう, ぼう [hou, bou]
Japanese(Kun): たすける, ゆだねる, よせる [tasukeru, yudaneru, yoseru]
Cantonese: paang4, pang4
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.8]
Total strokes: 10
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5017
Big Five: D0D6
JIS X 0212-1990: 1750
Cangjie: OBB
Four-corner Code: 2722.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10181.050
Kang Xi: 0108.010
Morohashi: 00772
Dae Jaweon: 0229.120

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — péng ㄆㄥˊ 〔《廣韻》步崩切, 平登, 並。 〕 〔《廣韻》父鄧切, 去嶝, 奉。 〕 輔。 引申為朋友, 朋黨。 《說文‧人部》: “倗, 輔也。” 段玉裁 注: “朋黨字正作倗, 而朋其假借字。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: peng2 解释: 辅助。 说文解字: “倗, 辅也。 ”姓。 如西汉时有倗宗。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:peng2 輔助。 說文解字: “倗, 輔也。” 姓。 如西漢時有倗宗。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — péng (1) ㄆㄥˊ (2) 古同 朋 。 (3) 委托。 (4) 辅助。 (5) 郑码: NQQ, U: 5017, GBK: 8287 (6) 笔画数: 10, 部首: 亻, 笔顺编号: 3235113511 …   International standard chinese characters dictionary

 • 倗友 — 朋友。 章炳麟 《訄書‧訂文‧附正名雜義》: “父子君臣夫婦倗友各有正文, 而昆弟獨假於韋束之次弟。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 邦倗 — 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 邦朋 — 亦作“邦倗”。 互相勾結違法亂政的人;朋黨。 《周禮‧秋官‧士師》: “掌士之八成……七曰為邦朋。” 鄭玄 注: “朋黨相阿, 使政不平者。 故書朋作傰。” 賈公彥 疏: “朋為朋黨阿曲, 相阿違國家正法, 擅生曲法, 使政不平以罔國法, 故曰邦朋。” 宋 陸游 《賀莆陽陳右相啟》: “故士氣屢折而復振, 邦朋既久而自消。” 章炳麟 《非黃》: “此悃愊之士所以日壅, 而邦倗所以得志也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — yú ㄩˊ 〔《廣韻》羊朱切, 平虞, 以。 〕 1.榆樹。 落葉喬木, 葉卵形, 花有短梗, 翅果倒卵形, 稱榆莢、榆錢。 木材堅實, 可製器物或供建築用。 果實、樹皮和葉可入藥, 可食。 《詩‧唐風‧山有樞》: “山有樞, 隰有榆。” 《漢書‧韓安國傳》: “累石為城, 樹榆為塞。 匈奴 不敢飲馬於 河 。” 唐 韓愈 《獨釣》詩之一: “羽沉知食駃, 緡細覺牽難。 聊取夸兒女, 榆條繫從鞍。” 明 李時珍 《本草綱目‧木二‧榆》: “ 邢昺 《爾雅疏》云: ‘榆有數十種,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I tuán ㄊㄨㄢˊ 〔《集韻》徒官切, 平桓, 定。 〕 1.圓形。 《楚辭‧九章‧桔頌》: “曾枝剡棘, 圓果槫兮。” 王逸 注: “槫, 圜也。 楚 人名圜為槫。”一本作“ ”。 2.集聚。 銀雀山 漢 墓竹簡《孫臏兵法‧十陣》: “圓陣者, 所以槫也。” 馬王堆 漢 墓帛書《戰國縱橫家書‧蘇秦謂陳軫章》: “ 倗 將槫三國之兵, 乘 屈丐 之敝, 南割于 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — luò ㄌㄨㄛˋ 〔《廣韻》盧各切, 入鐸, 來。 〕 1.指 洛水 。 《易‧繫辭上》: “ 河 出圖, 洛 出書, 聖人則之。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧正緯》: “榮 河 溫 洛 , 是孕圖緯。” 2. 周 都邑名。 戰國 秦襄王 時改稱 洛陽縣 。 後亦作 洛陽 的簡稱。 《書‧召誥》: “越三日戊申, 太保朝至于 洛 。” 唐 韓愈 《送惠師》詩: “尋 嵩 方抵 洛 , 歷 華 遂之 秦 。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • Ninben — 人/亻 8 9 10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana: ひと hito Kanji: 亻偏 ninben oder 人屋根 hitoyane (= Radikal Mensch) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.